اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فردین بوستانی

مهندسی آب استاد یار گروه مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

fardinboustanigmail.com
09177381235

سردبیر

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران آب استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com

مدیر داخلی

دکتر محمدهادی فتاحی

مهندسی عمران آب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

fattahi.mhgmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد جعفر ناظم السادات

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

jafarshirazu.ac.ir
09173008486

محمود شفاعی بجستان

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

m_shafaiyahoo.com
09161188472

حسنعلی غیور

استاد دانشکده جغرافیا بخش اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

ghayoorhassanyahoo.com
09131160330

حمیدرضا فولادمند

آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

hrfooladyahoo.com
09173094081

سیدعلی ابطحی

خاکشناسی استاد گروه مهندسی خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

seyedaliabtahiyahoo.com
09177137268

سید علی اکبر موسوی

مهندسی عمران - مهندسی آب دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

saliamousaviyahoo.com
09171184552

ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران، آب استاد دانشگاه شیراز

nassertalebgmail.com