دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 1-110 
6. اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا

صفحه 67-83

حید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی


8. تخصیص بهینه‌ی نظامهای‌های منابع آب با استفاده از سامانه‌ی پویا

صفحه 99-110

محمد تقی اعلمی؛ بهزاد آقابالایی؛ محمدحسین احمدی؛ سعید فرزین