دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، بهار 1400 
6. طراحی سامانه استحصال آب باران به کمک تصاویر پهپاد

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک زاده؛ علی‌اکبر نوروزی