دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، پاییز 1399، صفحه 1-99 
2. کاربرد مدل عددی سه بعدی و سیستم‌های هوشمند در واسنجی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز-روزنه

صفحه 9-28

محسن نجارچی؛ نیما آئین؛ سید محمد میرحسینی هزاوه؛ محمد مهدی نجفی زاده؛ احسان اله ضیغمی


4. بررسی اثر قطر لوله مستغرق بر کنترل آبشستگی اطراف آن در بستر رودخانه

صفحه 45-56

فریده کرم زاده؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امیر عباس کمان بدست؛ امین بردبار


5. تعیین تغییرات الگوی زمانی و مکانی شاخص تراکم بارندگی در ایران

صفحه 57-68

صادق کابلی؛ علی اکبر حکمت زاده؛ علی ترابی حقیقی