دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-116 
1. بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت مانع و ایجاد دو مانع متخلخل با فاصله در کنترل جریان غلیظ

صفحه 1-16

مجتبی کردناییج؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


3. طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی

صفحه 29-37

عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی