دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 1-99 
3. بررسی آزمایشگاهی استفاده از شکاف در پایه جهت کنترل آبشستگی پایه پل‌

صفحه 23-38

مرتضی بختیاری؛ مهناز حیدری بنی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مجتبی صانعی