دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1387 
3. بررسی سازگان جزر و مدی رود بهمنشیر

صفحه 23-30

عبدالصاحب حسنی نژاد؛ جمشید بسیط نژاد


4. تصفیه ی پساب صنایع به منظور کاهش میزان آلودگی منابع آب زیرزمینی

صفحه 31-42

محمد میرجلیلی؛ زهره صمدی؛ برزو پریچهره؛ زینب عباسی