دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، زمستان 1390 
1. بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد بیشترین ژرفای آبشستگی پیرامون آبشکن ها

صفحه 1-10

پیام خسروی نیا؛ حبیب صیادی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


2. کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی)مطالعه موردی: استان اصفهان(

صفحه 11-22

محمدرضا کشاورز؛ امین علیزاده؛ مجید وظیفه دوست؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


3. عملکرد مصالح ژئوتکستایل با کاربری صافی در مجاورت مصالح زهکش

صفحه 23-32

محمدمهدی جباری؛ ابوالفضل شمسایی؛ علی نورزاد؛ جمشید صدر کریمی