دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، زمستان 1391 
3. نمایشنامه‌های تغییر اقلیم در سطح شبکه‌ی آبیاری و زهکشی قزوین

صفحه 31-54

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی


4. مقایسه چهار روش اندازه‌گیری درجای هدایت آبی اشباع خاک

صفحه 55-66

فاطمه قانی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد شایان نژاد؛ شجاع قربانی دشتکی