دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 1-114 
3. بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه‌ی آرامش با پله‌ی ناگهانی و بستر زبر

صفحه 37-50

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم


8. برآورد آب مجازی حوضه‌ی آبخیز و نقش آن در سامانه های انتقال آب بین حوضه‌ای

صفحه 101-114

حمیدرضا دهقان منشادی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی