دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-88