مقایسه پوسته‌ی شلتوک و کربن فعال در حذف کادمیوم با غلظت کم از محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق، از جاذبهای پوسته‌ی‌ شلتوک و کربن فعال برای حذف یون کادمیوم از محیط آبی استفاده شد. کلیه آزمایشها در 6= pH انجام گرفت. بررسی زمان تعادل در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه‌ی‌ی محلول، زمان تعادل برای هر دو جاذب کاهش یافته و همگرا می شود. در این حالت، زمان تعادل کربن فعال و پوسته‌‌ی شلتوک به ترتیب برابر 45با  و 60 دقیقه به دست آمد. همچنین، با افزایش غلظت اولیه‌ی از 50 میلی گرم به 500 میلی گرم بر لیتر، زمانهای تعادل کاهش یافته و با هم برابر می شوند. در این حالت، زمان تعادل کربن فعال و پوسته‌ی شلتوک با هم برابر و مقدار آن 60 دقیقه به دست آمد. بیشترین زمان تعادل برای جاذبهای کربن فعال و پوسته‌ی‌ شلتوک به ترتیب برابر با 120 و 90 دقیقه حاصل شد. بیشترین زمان تعادل برای هر دو جاذب مربوط به غلظت 50 میلی گرم بر لیتر بود. بررسی بازده‌ی جذب در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه‌ی‌ی محلول، بازده‌ی جذب برای هر دو جاذب افزایش یافته و  به هم نزدیک می شوند. بیشترین بازده‌ی جذب برای پوسته‌ی شلتوک و کربن فعال در غلظت اولیه‌ی‌ی 1 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. در این تحقیق، شبیه های جذب جنبشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت و شبیه هو و همکاران داده ها را بهتر توصیف کرد. همچنین، برازش شبیه های همدمای جذب لانگمویر و فرونیدلیش بر داده ها ی جذب نشان داد که شبیه فرونیدلیش داده های آزمایش را بهتر توصیف می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparisons of Rice Husk and Activated Carbon in Removal of Cadmium from Aqueous Solution in Low Concentration

نویسنده [English]

  • Z. Shamohammadi Heidari
چکیده [English]

In this study, rice husk (RH) and activated carbon (AC) adsorbents was used for removing of cadmium ion from aqueous solution at pH = 6. Equilibrium time was shortened with a decrease in initial concentration of Cd from 50 mg/l to 1 mg/l for both adsorbent. This time was 60 and 45 minutes for rice RH and AC, respectively. Furthermore, not only the equilibrium time decreased with increasing initial concentration from 50 mg/l to 500 mg/l, but it became identical for both absorbents. Adsorption efficiency increased with a decrease in initial concentration of solution for both adsorbents. Maximum adsorption efficiency was found for RH and AC at initial concentration of 1 mg/l. Obtained adsorption efficiency at this concentration were approximately 98.0 and 99.7 percent for RH and AC, respectively.  Fitting the results to the Lagergren (1898) and Ho et al. (1996) models was also attempted; the latter model better described the outcome. Moreover, the Freundlich isotherm better described the data than the Langmuir isotherm.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium ion
  • Rice Husk
  • Activated Carbon
  • equilibrium time
  • adsorption efficiency