ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای (مطالعه ی موردی: شهرستان سرباز)

نویسنده

مربی و عضو هئیت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده

محدودیت منابع آبی در شرایط آب و هوایی ایران، مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی می باشد. روشهای آبیاری قطره ای به لحاظ توان مطلوب در توزیع آب با بازده ی بالا راه حلی مناسب برای بهره وری بهینه از منابع آبی است. در این تحقیق، 8 سامانه ی آبیاری قطره ای در شهرستان سرباز مورد ارزیابی قرار گرفتند و فراسنجهای ضریب یکنواختی (CU) ، یکنواختی توزیع (DU) ، بازده ی توان کاربرد (PELQ) ، بازده ی واقعی کاربرد (AELQ) ، یکنواختی انتشار آب قطره چکانها (EU) و حداکثر اختلاف فشار در چندراهه ها ، به ترتیب 31/93 ، 51/89 ، 66/68 ، 6/72 ، 5/76 و 85/42 درصد محاسبه شدند. همچنین، برای تجزیه و تحلیل بهتر منحنی تغییرات بده ی قطره چکانها در طول لوله های جانبی واقع بر چندراهه ی مورد آزمایش سامانه ترسیم گردید. در سامانه ی AW1 آبیاری بیش از حد نیاز صورت گرفته و در نتیجه تلفات عمقی آب در سامانه وجود داشت. در حالی که در بقیه سامانه ها مقدار آب آبیاری به مراتب کمتر از نیاز آبی بوده، و در نتیجه عملاً کم آبیاری ناخواسته صورت می گرفت. بطور کلی می توان گفت که مشکل عمده ی سامانه های آبیاری قطره ای در شهرستان سرباز کم بودن سطح خیس شده ، نامناسب بودن عمق آب آبیاری ، نامناسب بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن، و پایین بودن دانش و مهارت کاربران سامانه های آبیاری قطره ای می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1. Al-Jamal, M.S., Ball, S., and T. W.Sammis. 2001 Comparison of Sprinkler,
Trickle and Furrow Irrigation Efficienciesfor Onion Production. Water Management46(3):253-266.
2. Baradaran Hazaveh, F.2005. TechnicalEvaluation of Irrigation Systems in theCity of Arak. Master's Thesis, ShahidChamranUniversity of Ahvaz.
3. Capra, A., and B.Scicolone. 1998 . WaterQuality and Distribution Uniformity inDrip/ Trickle Irrigation Systems . Agric.Engineering Research. 70(4):355-365.
4. Ebrahimi,H.2006. Evaluation ofPressurized Irrigation Systems in theProvince of Khorasan.12(3):578-588.
5. Ghasem Zadeh Mojaveri, F. 1990.Evaluation of Irrigation Systems.Publications Astan Quds Razavi.
6. Hanson B. et al, 1995. Field Performanseof Microirrigation System. Proceedingsof the Fifth International MicroirrigationCongress. April 2-6.
7. Hasan li, A., and A.Sepaskhah.2000.Evaluation of Drip Irrigation systems (Case Study: Citrus Orchards Darab).Journal of Science and Technology ofAgriculture and Natural Resources.4(2):13-27.
8. Karim zadeh, M., and A. Alizadeh. 2001.Compared to Furrow Irrigation,Sprinkler and Striped Beet Farming.
Master's Thesis. Ferdowsi Universityof Mashhad.
9. keller, j.1979. scs National engineeringhand book. Section 15. chapter 7.
10. Khodamoradi, G,. and S. Moradi.2010. Evaluate the Efficiency ofPower (PELQ) and Real output(AELQ) Sprinkler Irrigation Systemshave been Implemented SarpolzahabProvince. Third National Conference
Irrigation and Drainage NetworkManagement. Shahid Chamran Universityof Ahvaz.314.
11. Maleki nezhad, H., and S. Saadatmand.2010. Performance Evaluation of DripIrrigation Systems in Yazd. ThirdNational Conference Irrigation andDrainage Network Management. ShahidChamran University of Ahvaz.149.
12. Office of Pressurized IrrigationMethods.1997. Basic and DesignCriteria Methods of PressurizedIrrigation.
13. Ortega, J.F., Tarjuelo, J.M. and J.A. deJuan. 2002. Evaluation of IrrigationPerformance in Localized IrrigationSystem of Semiarid Regions (CastillaLaMancha, Spain): AgriculturalEngineering International.4: 1-17.
14. Salamat Manesh, GH. 1996.Performance evaluation Drip irrigationsystems in the province of Semnan.Master's Thesis. Tehran University.
15. Salemi, H., and A. Nikooii. 2002.Technical Evaluation - Economic DripIrrigation Methods in SugarbeetCommon Furrow. Annual ResearchReport. Agricultural Research andEducation Organization. Departmentof Agricultural Engineering ResearchEsfahan.
16. Skaggs, R. K. 2001. Predicting DripIrrigation use and Adoption in a DesertRegion. Agric. Water Management.51:125-142.
17. Sohrabi, T., Alizadeh, M., Verdinezhad,V., Ababaii, B., Ojaghloo, H., and M.Noori. 2010. Performance Evaluationof Pressurized Irrigation SystemsQazvin Irrigation Network. ThirdNational Conference Irrigation andDrainage Network Management. ShahidChamran University of Ahvaz.160.
18. Thomas, l.2003. Irrigation SystemEvaluation.Published in DroughtAdvisory (EM 4822) .March 2003.